Czy kiedykolwiek uczyłeś
się języka obcego
w grupach 5-8 osób?
Radom, ul.Długojowska 105

Uczymy profesjonalnie,
kameralnie i niepowtarzalnie.
Jeśli nie, spróbuj !
Trafiłeś pod dobry adres.
 

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jastrzębiu oraz „Babel” Szkoła i Księgarnia Językowa s.c. Monika Kaczor Kramarska i Piotr Kramarski zapraszają do udziału w tym projekcie  „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim”

 
Celem projektu  jest zwiększenie szans na zatrudnienie 50 osób (37K) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiat szydłowiecki i zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa tych osób przez objęcie
 wsparciem w okresie od 01.01.017 do 30.06.018

Planowanym efektem projektu jest nabycie kompetencji wiedzy nt. zasobów, potencjału predyspozycji i potrzeb przez 50 osób (37K), nabycie kwalifikacji zawodowych przez minimum 11 osób(8K), nabycie umiejętności obsługi komputera przez 18 osób(13K), nabycie doświadczenia praktycznego w wykonywaniu zawodu przez min. 23 osoby(16K), nabycie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami przez min 23 osoby(17K), nabycie umiejętności wykorzystania swojego potencjału przez minimum 23(16K) osoby.

Całkowita wartość projektu: 534 846,88

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 427 877,50
 
Kto może wziąć udział w projekcie?
Ÿ osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego na terenie powiatu szydłowieckiego (50 osób), w tym
- osoby bezrobotne - osoby III profilu pomocy zgodnie z ust. z dnia 20.04.2014 o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (25 osób)
- osoby niepełnosprawne (co najmniej 5 osób)
- osoby/rodziny korzystające z PO PŻ 2014-2020
 
Projekt swoim zakresem obejmuje:
- Przygotowanie i przeprowadzenie testów psychologicznych (50 osób),
- Diagnoza sytuacji zawodowej (50 osób),
- Sporządzenie programu określającego ścieżkę reintegracji (50 osób),
- Indywidualny Plan Działania (25 osób),
- Warsztaty rozwoju osobistego (25 osób)
- Warsztat rozwijania inteligencji emocjonalnej (25 osób)
- Grupowe Poradnictwo specjalistyczne (25 osób),
- Szkolenia zawodowe (25 osób)
- Podstawowy kurs obsługi komputera(10 osób),
- Kurs językowy- język angielski  (15 osób),
- Staże zawodowe (25 osób)
- Prace społeczno użyteczne (5 osób)
 
*Powyższe formy wsparcia są przyznawane Uczestnikom projektu, zgodnie z ich statusem na rynku pracy i profilem pomocy
 
Zapewniamy:
- wykwalifikowaną kadrę trenerską
- zwroty kosztów dojazdu na szkolenie
- zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem do lat 7
- certyfikaty ukończenia szkolenia
- stypendium za szkolenie zawodowe
- asystenta osoby niepełnosprawnej
- wynagrodzenie za staż
 
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu:
Gmina Jastrząb/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu
Pl. Niepodległości 15,
26-502 Jastrząb
tel: 48/ 628-48-77
e-mail: gopsjastrzab@wp.pl, www.gops.jastrzab.4bip.pl
 
oraz
 
Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze
Ul. Czachowskiego 34
26-600 Radom
Tel: 603 634 099
e-mail: m.stanik@altum.pl, www.altum.plProjekt realizowany w Partnerstwie z Gminą Jastrząb/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz  Babel” Szkoła i Księgarnia Językowa s.c. Monika Kaczor Kramarska i Piotr Kramarski
 
 
Kontakt:

Babel s.c.
ul. Długojowska 105
26-600 Radom
Tel. 48 385-05-25
501-695-920, 503-017-476

Google+
Mapa dojazdu:
Kliknij i zobacz jak do nas dojechać